Reglement en protocollen

Reglement en protocollen

Het is belangrijk dat school een fijne en veilige plek is. Daar zorgen we iedere dag voor door heldere regels te hebben, toezicht te houden in de pauzes, met leerlingen in gesprek te zijn en waar nodig maatregelen te nemen.

Examenreglement

Het examenreglement omvat procedurele en organisatorische regelingen ter uitvoering van het schoolexamen en het Centraal Examen(CE) alsmede een aantal inhoudelijke bepalingen.
Het examenreglement van het Broeckland College wordt vastgesteld door het bevoegd gezag en treedt in werking op 1 oktober 2018.
Het examenreglement heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Leerlingenstatuut

Als leerling heb je op het Broeckland College rechten en plichten. Die liggen vast in het leerlingenstatuut. Het statuut wordt vastgesteld door de algemeen directeur, nadat leerlingen, medewerkers en ouders daarover via de medezeggenschap hebben kunnen adviseren.

Meldcode huiselijk geweld

De school is voor veel kinderen en jongeren die thuis te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling een plek waar ze zich wel veilig voelen. Een plaats waar ze plezier kunnen hebben, zich kunnen ontwikkelen en positieve relaties met anderen kunnen aangaan. Scholen kunnen ook een belangrijke rol spelen in het signaleren, in preventie en in het geven van voorlichting.
Om beroepskrachten die werken met kinderen en jongeren houvast te geven bij vermoedens of signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, bestaat de wettelijke verplichting om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe de beroepskrachten kindermishandeling kunnen signaleren, al dan niet te melden en interventies in gang te zetten.

Pestprotocol

Broeckland College heeft een pestprotocol waarin we als school informatie geven over welke procedure de school doorloopt als er een pestgeval is in de school. Er is sprake van pesten als een of meer leerlingen een of meer klasgenoten telkens weer psychisch of fysiek mishandelen. Bij het aanpakken van pesten is het belangrijk om alle betrokkenen erbij te betrekken: de pester, het gepeste kind, de zwijgende middengroep, de leerkracht en de ouders.

Reglement cameratoezicht

Het is belangrijk dat school een fijne en veilige plek is. Daar zorgen we iedere dag voor door heldere regels te hebben, toezicht te houden in de pauzes, met leerlingen in gesprek te zijn en waar nodig maatregelen te nemen. Als aanvulling op deze punten is er cameratoezicht op het Broeckland College.

In het kader van de Arbowet, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs
heeft de school de zorgplicht met betrekking tot veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de leerlingen en medewerkers. Daarnaast is het in belang van de school, de medewerkers en de leerlingen dat er toezicht is op ieders eigendommen. Door middel van camera’s willen wij de belangen en eigendommen van de school, van leerlingen en medewerkers behartigen en beschermen.

Dit reglement cameratoezicht heeft betrekking op alle locaties van PCOU Willibrord waar toezicht door middel van camerasystemen wordt ingezet.

Schoolregels

In een school zijn regels nodig om te zorgen dat iedereen zich er thuis voelt en dat de school er goed blijft uit zien. Met onze huisregels willen we zorgen dat de lessen goed verlopen en dat de leeromgeving veilig en prettig is.

Social media

Social media zijn een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen.

Het Broeckland College vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met social media en heeft dit protocol opgezet om een ieder die bij het Broeckland College betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.

Verzuimprotocol

Broeckland College heeft een verzuimprotocol gemaakt waar we als school informatie geven over aanwezigheid en wat de ouder/verzorger moet doen wanneer er verzuim is.

In het verzuimprotocol staat ook de procedure voor het aanvragen van bijzonder verlof beschreven.

Leerplicht op Broeckland

Elk kind dat jonger is dan 18 jaar, moet naar school. Ouders zijn verplicht om hun kind als leerling van een school in te schrijven en te zorgen dat hij/zij deze school bezoekt.

De gemeenten Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, De Ronde Venen en Woerden zien hier gezamenlijk op toe onder de naam Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest.

Het bureau bestaat uit 15 mensen en is een centraal punt voor alle leerplichtzaken en hulp aan jongeren tot 23 jaar op het gebied van onderwijs. Doel is het verbeteren van de dienstverlening aan jongeren en ouders.

Voor het onderdeel leerplicht is de leerplichtambtenaar, mevrouw Saskia Boldewijn, (link voor e-mail) een keer in de maand op school. Zij voert dan gesprekken met leerlingen wanneer leerlingen te vaak lessen verzuimen, hierbij valt te denken aan leerlingen die regelmatig te laat komen, of spijbelen. De gesprekken hebben in eerste instantie een preventief karakter.

De aanleiding voor een dergelijk gesprek komt vanuit een melding aan de afdelingsleider van de absentenadministratie. Bij preventieve gesprekjes kan de leerplichtambtenaar een leerling tijdens schooluren voor een gesprekje uitnodigen. Blijkt de problematiek hardnekkiger dan zullen ouders van te voren bericht krijgen en zij kunnen bij het gesprek aanwezig zijn.

Meer informatie is hier te vinden:
https://rblutrechtnoordwest.nl/
https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht/#c312073

X