Examens en PTA

Programma voor toetsing en afsluiting

Voor de schoolexamens, waaronder ook het sectorwerkstuk voor het vmbo, stelt de school zelf regels op. Deze regels kunnen van school tot school verschillen. Ze zijn te vinden in het examenreglement en het programma voor toetsing en afsluiting (PTA).

Wat staat er in het PTA?

Het programma voor toetsing en afsluiting regelt voor het schoolexamen:

welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst

de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen

de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt

de tijdvakken waarin de toetsen en bijbehorende herkansingen worden gemaakt

de wijze van herkansing

de manier waarop het cijfer wordt bepaald

Het PTA is voor de leerling een document waarin hij kan zien welke stof op welk moment door de docent wordt getoetst. Het is voor de leerling een belangrijk document waarin hij vaak zal kijken om te zien aan welke eisen hij moet voldoen bij een bepaalde toets. Leerstof die niet wordt beschreven in het PTA, mag geen onderdeel zijn van een schoolexamentoets.

Verschillend per school

Elke school stelt zijn eigen PTA vast. Dat betekent dat elke school een andere invulling kan geven aan het schoolexamen. Het aantal toetsen en het aantal herkansingen kan dus per school verschillen. Dat mag. Natuurlijk moet het PTA wel voldoen aan de inhoudelijke eisen van het examenprogramma. Het examenprogramma is te vinden op examenblad.nl: een website met alle informatie over de examens.

Individueel PTA

Het PTA kan een individueel karakter hebben. Niet iedere leerling hoeft hetzelfde PTA te hebben. Op onderdelen kan het PTA aangepast worden. Te denken valt aan het opnemen van een Olympiade, deelnemen aan een (buitenschoolse) wedstrijd, bestuderen van een natuurkundig onderwerp buiten de leerstof, enzovoort. Natuurlijk moet het PTA wel voldoen aan de eisen van het examenprogramma.

Controle door onderwijsinspectie en MR

Ieder jaar moet het PTA vóór 1 oktober zijn vastgesteld, aan de Onderwijsinspectie zijn gezonden en aan de leerlingen die dat jaar examen doen zijn verstrekt. De medezeggenschapsraad van de school heeft een instemmingbevoegdheid over de vaststelling of wijziging van het PTA.

PTA klas 3 en 4

Broeckland College
X