Medezeggenschapsraad

  1. Home
  2. School
  3. Medezeggenschap

Wat doet de MR

Wettelijk is vastgelegd dat een school een medezeggenschapsraad (MR) heeft. Deze MR heeft een advies- en/of beslissingsrecht over allerhande beleidszaken van school.

Wanneer een MR mee mag beslissen of advies mag geven is ook wettelijk vastgelegd. De MR behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel. De leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak, dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur.

Samenstelling

De MR bestaat uit een personeelsgeleding (docenten en onderwijs ondersteunend personeel) en uit een ouder- en leerlinggeleding. De leden uit de personeelsgeleding worden door de personeelsleden van school gekozen, de leden uit de oudergeleding worden door de ouders gekozen. Leerlingen hebben momenteel geen zitting in de MR, hun belangen worden door de leden uit de oudergeleding behartigd. De voorzitter van de MR is de heer J. de Boom.

De MR probeert om op regelmatige basis bij elkaar te komen en zich door de directie te laten informeren over allerhande zaken om zo een beeld te vormen over uit te voeren of te ontwikkelen beleid. Daarnaast houdt de MR contact met de leerlingenraad.

Personeelsgeleding

Ouder- en leerlinggeleding

X