Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR

Wettelijk is vastgelegd dat een school een medezeggenschapsraad (MR) heeft. Deze MR heeft een advies- en/of beslissingsrecht over allerhande beleidszaken van school.

Wanneer een MR mee mag beslissen of advies mag geven is ook wettelijk vastgelegd. De MR behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel. De leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak, dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur.

Samenstelling

De MR bestaat uit een personeelsgeleding (docenten en onderwijs ondersteunend personeel) en uit een ouder- en leerlinggeleding. De leden uit de personeelsgeleding worden door de personeelsleden van school gekozen, de leden uit de oudergeleding worden door de ouders gekozen. Leerlingen hebben momenteel geen zitting in de MR, hun belangen worden door de leden uit de oudergeleding behartigd. De voorzitter van de MR is de heer J. de Boom.

De MR probeert om op regelmatige basis bij elkaar te komen en zich door de directie te laten informeren over allerhande zaken om zo een beeld te vormen over uit te voeren of te ontwikkelen beleid. Daarnaast houdt de MR contact met de leerlingenraad.

Personeelsgeleding

Onderwijsondersteuner

[email protected]

Sinds 2009 ben ik werkzaam op het Broeckland college als onderwijs assistent / conciërge.
Heb nu ook de catering onder mijn hoede, dat bestaat uit de inkoop en verkoop in de kantine.
Vooral het contact met de leerlingen aan de balie is erg leuk.
Nu ik zitting in de MR heb genomen, hoop ik meer op de hoogte te blijven van wat er achter de schermen speelt op onze school.
En wil graag mijn steentje bijdragen waar dat nodig is.

Historicus en docent geschiedenis, mens & maatschappij en maatschappijleer (MR- en GMR-lid)

[email protected]

Ik geef inmiddels al 25 jaar les op het Broeckland College aan de onderbouw LWO, aan klas 3 LWO, 3 TL en klas 4 TL. Daarnaast ben ik mentor en ga ik vaak mee met het 3e klas kamp.
Docent-zijn betekent voor mij: zelf nooit uitgeleerd zijn. En elke dag is anders! Leerlingen mee te helpen om hun kwaliteiten en vaardigheden te ontwikkelen is voor mij een belangrijke drive om dit werk te doen.
Na al eens eerder lid en voorzitter te zijn geweest van de MR, leek het me interessant om dit keer niet alleen in de MR plaats te nemen, maar ook in de GMR (Gemeenschappelijk MedezeggenschapsRaad). Om zodoende van dichtbij alle ontwikkelingen en veranderingen op het Broeckland College en van de Stichting Willibrord/PCOU mee te maken. En hopelijk daarbij actief te kunnen participeren en een bijdrage te kunnen leveren.

Technisch onderwijsassistent

[email protected]

Sinds 2007 werk ik in het conciërgeteam van het Broeckland College. Al vrij snel was duidelijk dat ik mij ook in het lokaal van de afdeling Techniek breed op mijn gemak voelde. In combinatie met het conciërgewerk heb ik dit werk in het technieklokaal met veel plezier gedaan. Sinds de invoering van het vernieuwde VMBO ben ik dagelijks te vinden op de afdeling BWI, dit staat voor Bouwen Wonen en Interieur. Deze afdeling begint op een mooie manier vorm te krijgen.
De komende jaren zal ik proberen veel leerlingen enthousiast te maken voor een mooie start van hun carrière in en om de bouwwereld. Ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen binnen de MR ten goede van alle leerlingen, personeel en ouders.

Docent Engels

[email protected]

Sinds 2010 geef ik Engels op het Broeckland College.
In de jaren 90 heb ik in een Jeugdinrichting van Justitie gewerkt en daar heb ik een aantal jaren deel uitgemaakt van de ondernemingsraad.
Sinds 2000 werk ik in het onderwijs en heb ik me enkel bezig gehouden met lesgeven en alles wat daarbij hoort.
Erg leuk om ‘oude kennis’ weer wat op te poetsen!

Ouder- en leerlinggeleding

Mijn naam is Peter Faulhaber. Ik vind het belangrijk om bij te kunnen dragen aan de ontwikkelingen op school. Zelf heb ik een onderwijskundige achtergrond en ik heb hiervoor ook in andere MR-en en GMR-en gezeten.

Ik ben Sanne Motza, freelance producer, editor en fotograaf. Door deel te nemen aan de medezeggenschapsraad wil ik betrokken blijven bij de ontwikkelingen en voortgang van de school van mijn zoon. Door achter de schermen mee te denken hoop ik hem en zijn medeleerlingen een mooie middelbareschooltijd mee te kunnen geven.

X