Ons onderwijs

De inrichting van het onderwijs

Het Broeckland College is een school voor VMBO. VMBO staat voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs. Het VMBO bestaat uit vier leerjaren. Leerjaren 1 en 2 vormen de onderbouw en leerjaar 3 en 4 vormen de bovenbouw. We bieden Lichte Ondersteuning (LO) in de basisberoepsgerichte leerweg wanneer dit in de onderwijsbehoefte van een leerling nodig is.

De onderbouw

Het Broeckland College kent een brugperiode van twee jaar. In klas 1 krijgt de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs speciale aandacht in de begeleiding.

In klas één en twee is er speciale aandacht voor de keuzebegeleiding en loopbaanoriëntatie. De mentor speelt hierin een grote rol. De leerling maakt aan het eind van klas twee een keuze voor een bepaald profiel en leerweg.

Wij werken in de brugklassen zoveel mogelijk met heterogene klassen. Zo is er meer ruimte voor ontwikkeling en komen leerlingen in de bovenbouw op de meest passende onderwijssoort.

De bovenbouw

De bovenbouw onderscheidt een aantal leerwegen die opleiden tot het MBO of HAVO. Een leerweg kan meer praktisch of meer theoretisch gericht zijn.

Drie leerwegen

Wij bieden op het Broeckland College de volgende leerwegen aan:

De Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL) eventueel met Lichte Ondersteuning (LO)

De Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL)

De Theoretische Leerweg (TL)

Aangeboden profielen

We hebben een brugperiode van twee jaar (onderbouw). Daarna volgt een leerling een leerweg. Als dit BBL of KBL is, dan hoort daar een profiel bij.
Wij zijn blij dat wij zes profielen aan kunnen bieden:

Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)

Economie en Ondernemen (E&O)

Groen

Mobiliteit en Transport (M&T)

Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Zorg en Welzijn (Z&W)

Voor meer informatie over deze profielen kunt u hier een brochure downloaden.

X